+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Szülői értekezlet

2. osztály

2021/2022. tanév

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntelek Titeket kedves Szülők a 2021/2022-es tanév rendhagyó szülői értekezletén.

 

Szülői értekezletünk napirendi pontjai:

 1. a tanév rendje
 2. az osztály adatai
 3. a 2. osztályban tanító pedagógusok és tantárgyak
 4. az iskolai dokumentumok elérhetősége
 5. értékelési módok
 6. az első félév tapasztalatai, feladataink a második félévben
 7. a 2021/2022-es tanév második félévének eseményei
 8.  egyéb aktuális információk.

 

 1. A tanév rendje

A 2021/2022-es tanév 2021. szeptember 1-jén kezdődött és 2022. június 15-ig tart. A tanítási napok száma 181. Minden tanítási napon a tanítás kezdete előtt 7:00-07:30 és a tanítás után 16:00-17:00 óráig ügyeletet biztosítunk a gyerekek számára. A tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén az ügyelet szintén biztosított. A gyülekező 7:45-ig tart. Ezt követően a délelőttös pedagógus várja az osztályteremben a gyerekeket.

 

Az osztály adatai

Az osztály létszáma 29 főről 28 főre csökkent. Macsi Atilla költözés miatt más intézményben folytatja tanulmányait. Osztályunkba 14 lány és 14 fiú jár.
A tanulók települések szerinti eloszlása a következő: nagyvarsányi 11 tanuló. Vásárosnaményból 4, Kisvarsányból 4, Gyüréből 7, Aranyosapátiból 2 tanuló jár az osztályunkba.
Az oktatás iskolaotthonos formában, tantárgycsoportos bontásban, kisfelmenő rendszerben folyik. A tanítás reggel 8 órától délután 16 óráig tart. Minden gyerek református hittanra jár.

 

3. A második osztályban tanító pedagógusok és tantárgyak

2021. szeptemberétől 2021. decemberéig az osztály osztályfőnöke Herczeg Gabriella tanítónő volt, aki a magyar nyelv, az irodalom és a vizuális kultúra tantárgyakat tanítja a gyerekeknek. Betegség miatt 2022. januárjától én vettem át az osztályfőnöki teendőket. A matematika, a technika és tervezés valamint a testnevelés tantárgyakat tanítom a gyerekeknek.

Az osztályban tanít még Dr. Kósa Leventéné hit-és erkölcstant, Kerepesi Attila néptáncot, valamint Szűcs Józsefné 2022. januárjától ének-zenét.

 1. Az iskolai dokumentumok elérhetősége

Az iskola írásos dokumentumai (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Alapító Okirat) az iskola honlapján érhetőek el (www.nagyvarsanyirefi.hu).
Szintén itt olvasható a Közzétételi Lista, valamint a Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend.

 

 1. Értékelési módok

A tanulók mindennapi munkáját szóbeli vagy írásbeli dicsérettel, feliratos nyomdákkal, jutalomkártyákkal jutalmazzuk. Ezek a füzetekbe, könyvekbe kerülnek.
Az eddig használt piros csillagot, piros pontot, stb. felváltotta a második félévtől az érdemjeggyel történő értékelés. A szerzett érdemjegyek bekerülnek a mozanaplóba, illetve a tájékoztató füzetbe is. A félévi szöveges értékelés helyett év végén osztályzatot kapnak a gyerekek.

A felmérők, dolgozatok százalékos arányáról:

 

Témazáró dolgozat:

0-29%:      5

30-49%:   4

50-69%:   3

70-89%:   2

90-100%: 1

Egyéb típusú számonkérés:

0-39%:      5

40-59%:    4

60-79%:    3

80-89%:   2

90-100%: 1

 

A magatartást és a szorgalmat a mozanaplóban és az ellenőrzőben minden hónap végén értékeljük.

 

 1. Az első félév tapasztalatai, feladataink a második félévben

Matematika – Tóthné Szűcs Anita

Tanítási órákon a gyerekek figyelme egyre hosszabb ideig fenntartható. Vannak, akik első utasításra, pontoson végzik a feladatokat. Aktívan vesznek részt az órákon. Másoknak több időre van szükségük egy-egy új feladattípus elsajátítására. Az első félév tapasztalatait figyelembe véve felhívom figyelmeteket a folyamatos gyakorlás fontosságára. A százas számkörben végzett műveletek már sok gyereknek olyan új ismeretnek számítanak, melyeknek megértésében nagy segítség az otthoni gyakorlás is. A második félévben még folytatjuk e műveletek gyakorlását, majd méréseket végzünk. Ezt követően a szorzó- és bennfoglaló táblák világába lépünk. Év vége felé megismerkedünk a maradékos osztással, majd átismételjük a második osztályban tanultakat.

Legtöbben szépen formálják a betűket és a számokat is munkájuk során, néhányan viszont egyre hanyagabbul dolgoznak. Kérlek Titeket, figyelmeztessétek őket, legyenek igényesek munkájukra.

Önálló munka alkalmával a feladatokat általában figyelmesen elolvassák, de önállóságukat fejleszteni szükséges az iskolai és az otthoni gyakorlás során is.

Az első félévben matematikából kiválóan teljesített 19 tanuló, jól teljesített 8 és megfelelően teljesített 1 gyerek. Az elért eredményekhez gratulálok, kívánom, hogy a második félévben sikerüljön megtartani vagy javítani ezt a teljesítményt.

A gyerekeket megdicsérem matematika órai teljesítményükért. Külön dicséret illeti a matematika versenyen részt vevő tanulókat, akik szorgalmasan végzik a feladatok megoldását.

 

Magyar nyelv – Herczeg Gabriella

A második évfolyamon is az analizáló, szintetizáló módszer elvei alapján tanuljuk tovább a tantárgyunkat. A hangokkal, betűkkel kezdtük a tanév elején. Most értünk a szótagolás, elválasztás témakörének végére. A második félévben kerül sor a szavak témakörén belül a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakra. Utolsó témakörünk a mondatok, mondatfajták.

A tankönyvünkben kezdjük a témák feldolgozását, de itt csak néhány feladatot oldunk meg. Itt arra fókuszálunk a megoldott feladatokon keresztül, hogy okos Süni mire tanít bennünket. A munkafüzet feladatait folyamatosan oldjuk meg. A második félév során házi feladatként feladatlapokat kapnak majd a gyerekek az utóbbi időhöz hasonlóan. Betűalakításuk és betűkapcsolásuk időnként egyenetlen, szabálytalan, de a legtöbben tudnak szépen, szabályosan írni. Az osztály többsége a tanult szabályokat ismeri és biztonsággal alkalmazza. A logikus gondolkodásra épülő feladatok jelentenek nehézséget néhány tanulónak.

Jellemző hibák önálló munka során:

 • nem olvassák el figyelmesen a feladatokat
 • rutinból dolgoznak
 • nem fordítanak elég időt a feladatok megértésére
 • nem érzékelik és jelölik megfelelően a magánhangzók és a mássalhangzók hosszúságát.

Félévi eredmények:

 • kiválóan teljesített 14 tanuló
 • jól teljesített 8 tanuló
 • megfelelően teljesített 6 tanuló.

 

Az ismeretek mélyítése, megerősítése szempontjából fontos a folyamatos gyakorlás. Ezt tesszük tanórákon, de a rendszeres, rövid otthoni gyakorlásra is szükség van. Folyamatosan gyakorolhatják a j-s szavak írását és a betűrendbe állítást, valamint az ábécé emlékezetből való elmondását. Fontos az előzőleg tanultak folyamatos emlékezetben tartása az új ismeretekkel párhuzamosan akár abba beépítve. Az osztályt megdicsérem a tantárgyhoz való hozzáállásában, és külön megdicsérem a receptíró versenyen résztvevőket (5 tanuló) és az országos Böngész helyesírási versenyen résztvevőket (11 tanuló) is.

Köszönöm minden szülőnek a lelkiismeretes együttműködését, segítőkészségét. Ha bármiben kérdésetek, kérésetek van, szívesen segítek, ha tudok.

   

Irodalom – Herczeg Gabriella

Az olvasás órákon a gyerekek egyre aktívabbak, figyelmük egyre hosszabb ideig fenntartható. Olvasmány és más élményeikről lelkesen és gördülékenyen számolnak be. Még mindig előfordul, hogy nem hallgatják végig egymást, egymás szavába vágnak. A szabályokat pontosan ismerik és ilyenkor elég őket csak emlékeztetni. Arra törekszünk, hogy egyre kevesebbszer kelljen figyelmeztetni őket. Fejlődési ütemük eltérő, ami természetes, de igyekszünk lehetőséget teremteni az egyéni foglalkozásokra is. Ezeken az alkalmakon örömmel vesznek részt a gyerekek, és látványos a fejlődésük. Olvasásuk folyamatos vagy folyamatoshoz közelítő és egyre pontosabb. Vannak még lassabban olvasók, de ők is törekszenek a folyamatosságra. Fontos, hogy az olvasás ütemének gyorsítása ne menjen a pontosság rovására. A 2. évfolyam végére cél a folyamatos ütemű pontos, írásjeleknek megfelelő olvasás.

Előforduló típushibák:

 • a szavak végén mást olvas
 • nem olvassa végig a szót
 • az ékezeteket nem veszi figyelembe, vagy a rövid magánhangzót is hosszúnak olvassa
 • a mondathatárokra, írásjelekre nem figyel.

Esetenként előforduló hibák:

 • visszafelé olvas (rövid szavakat)
 • nem tudja tartani a sort.

Hibáikat a legtöbb esetben észreveszik és önállóan, vagy kisebb segítséggel javítják. Igyekszünk órákon feszültségmentes, nyugodt légkört teremteni, hogy a szorongás ne gátolhassa őket a tanulásban. Fontos hogy ne nyűgnek érezzék az olvasást, hanem örömet adó tevékenységnek. Javaslom és kérem, hogy az otthoni tanulás során is inkább játékosan, rövid ideig, de rendszeresen olvastassátok őket. Szívesen tanulnak meg hosszabb meséket vagy tartalmat is. Ez jól fejleszti a memóriájukat, figyelmüket, átélhető élményeket ad, ami problémamegoldó gondolkodásukra is pozitívan hat. Az órán tanultakkal kapcsolatban otthon is utánanézhetnek a segítségetekkel érdekességeknek. Érdeklődésük, tanulás iránti vágyuk ezzel is épülhet.

Félévi eredményeink:

 • kiválóan teljesített 17 tanuló
 • jól teljesített 8 tanuló
 • megfelelően teljesített 2 tanuló
 • felzárkóztatásra szorul 1 tanuló (félév végére ő is nagyon sokat fejlődött).

A verseket ügyesen és többnyire pontosan (de nem mindig időre) tanulják meg. Általánosságban az osztály tantárgyhoz való hozzáállását megdicsérem. Külön megdicsérem a meseíró versenyen (3 tanuló) és a karácsonyi történetmondó versenyen (7 tanuló) résztvevő tanulókat. További örömteli, kitartó munkát kívánok az előttünk álló félévben is.

 

Magatartás, szorgalom

A gyerekek továbbra is mozgékonyak, elevenek, de jól fegyelmezhetőek. Néhányan hangosak, főképpen játék közben. Szabálykövetésük megfelelő. Csupán néhány gyereknek nehéz betartania, hogy jelentkezéssel kérjen szót a tanítási órákon. Jellemző a gyerekekre egy kis türelmetlenség, nehezen tudják kivárni, míg egy elkezdett beszélgetés végéhez ér. Ezekben az esetekben kivétel nélkül kérjük a gyerekeket, hogy figyeljenek egymásra, ne vágjanak közbe, adják meg a tiszteletet a másiknak azzal, hogy végig hallgatják. Legtöbb esetben elfogadják tanácsainkat. Apróbb fegyelmezetlenségek, csínytevések fordulnak elő pl. sorakozások alkalmával.  Ha előfordul, hogy megbántják egymást a gyerekek, ösztönözzük őket a bocsánatkérésre és a bocsánatkérés elfogadására. Többségüket soha vagy csak nagyon ritkán szükséges fegyelmezni. Örömmel tapasztaljuk, hogy minden gyerek bekapcsolódik a játékba, úgy szünetekben, mint szabadidőben.

Tanítási órákon tapasztalható, hogy a legtöbb gyerekkel folyamatosan gyakoroltok, foglalkoztok otthon. Házi feladataikat általában elkészítik. Ha nehézségik adódnak, nem esnek kétségbe, nem adják fel, hanem igénylik, hogy külön-külön is foglalkozzunk velük.  Jellemző a gyerekekre a tudásvágy. El akarják sajátítani a tananyagokat. Ezúton is ajánlom mindkettőnk segítségét. Keressetek bátran, ha bármiben segíteni tudunk a gyerekek előrehaladása érdekében.

 

 1. A 2021/2022-es tanév második félévének eseményeit, melyek érintik osztályunk életét, pontokba szedve osztom meg veletek.
 • március 11. Nemzeti ünnep – megemlékezés
 • március 22. A víz világnapja
 • március 26. Szombati munkanap (március 14-ét dolgozzuk le)
 • április 07. Húsvéti kreatív délután
 • április 11. Magyar költészet napja
  Húsvéti asztal terítése
 • április 13. Húsvéti Istentisztelet 9:00
  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
 • április 14- 19. Tavaszi szünet
 • április 20-21-22. Tanítás nélküli munkanapok
 • május 9-13. Papírgyűjtés
 • május 14. Családi nap
 • június 03. Pünkösdi Istentisztelet, Nemzeti Összetartozás Napja
 • június 10. Diákönkormányzati nap
 • június 14. Pályaorientációs nap
 • június 15. Utolsó tanítási nap
 • június 18. Ballagás 9 óra
 • június 21. Tanévzáró 17 óra

 

8. Egyéb aktuális információk

Annak lehetőségét, hogy személyesen beszélhessetek az osztályban tanító bármely pedagógussal, továbbra is biztosítjuk számotokra. Ezt előre egyeztetett időpontban tehetitek meg.

A szülői munkaközösség tagjai Baloghné Papp Zsuzsanna és Vincze Anikó. Ők vállalták ezzel a tisztséggel járó feladatok elvégzését.  Munkájukat ezúton is köszönöm.

A gyerekek számára minden héten biztosított továbbra is a gyógytestnevelési, a logopédiai és a pszichológiai foglalkozás.

A névnapokat és születésnapokat minden alkalommal megünnepeljük a járványügyi helyzetben lehetséges módon. Köszöntjük a gyerekeket egy énekkel, rajzokkal, körülvesszük szeretetünkkel.

Kérem, hogy a gyermek a kiállított orvosi vagy szülői igazolással érkezzen vissza az iskolai közösségbe. Ebben a tanévben szülőként 5 napot igazolhattok gyermeketeknek.

Szeretettel hívjuk és várjuk másodikosainkat a gyermek Istentiszteleteinkre. Nagyvarsányban a gyermek Istentisztelet a felnőtt Istentisztelettel egy időben van, 10:30 órától minden vasárnap. Minden gyermek a saját településén és felekezetének megfelelően vehet részt az Istentiszteleteken, ha lehetőség van rá, minden vasárnap, de legalább havi két alkalommal. Tisztelettel és szeretettel kérem a szülőket, hogy vegyék komolyan a hívást.

Az idei tanévben, 2022. február 18-án, egyszerűsített formában tartjuk a farsangi délutánt. Osztálykeretben, játékos vetélkedővel, kreatív foglalkozással készülünk számukra. A gyerekeknek lehetőségük van ezt a napot jelmezben tölteni. Kedvük szerint választhatnak. A jelmez legyen praktikus, kényelmes, hisz hosszú időt tölthetnek benne. Reggel már a jelmezben érkezzenek iskolába. Váltó ruháról gondoskodjatok számukra. Ha szükségessé válik, tudjanak átöltözni.

Ezúton gratulálunk a gyerekek első félévi teljesítményéhez. Kívánjuk, hogy ebben a félévben is legalább ilyen teljesítményt nyújtsanak vagy javuljanak eredményeik akár egy-egy tantárgyból vagy a magatartás, szorgalom területén. Köszönjük, hogy ott vagytok mellettük, ezzel segítve a gyerekek és a mi munkánkat is. Kívánunk a második félévre sok erőt, kitartást számotokra, hogy mindvégig ott tudjatok állni mellettük! Kérjük, hogy a továbbiakban is forduljunk egymás felé mindig őszinte bizalommal.

 

Nagyvarsány, 2022. február 4.

 Köszönettel és tisztelettel:

Tóthné Szűcs Anita
osztályfőnök

Herczeg Gabriella
osztálytanító