+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

 Beiratkozás / Óvoda

 Oldal tartalma:

  •   Online beiratkozás, letölthető kérelemmel
  •   Beiratkozás személyes megjelenés esetén
  •   Részletes tájékoztató a beiratkozásról

Online beiratkozás

Szándéknyilatkozatot kitöltve, kérjük az ovi.nagyvarsany@gmail.com email címre
szkennelve vagy fotózva csatoltan megküldeni 2021. április 27-ig.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben is a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Szándéknyilatkozat letöltése .doc vagy .pdf formátumban:

Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 172) előzetesen egyeztetett időpontban.

A beiratkozás időpontja:
2021. április 26. (hétfő) 8 és 16 óra között
2021. április 27. (kedd) 8 és 16 óra között

A beiratkozás helyszíne: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
(4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) Óvodavezetői iroda

A 2021/2022. nevelési év 2021.szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.
Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi okiratok, dokumentumok kötelezőek:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 gyermek születési anyakönyvi kivonata
 gyermek TAJ kártyája
 lelkészi ajánlás

Közlemény

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2021/2022. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.
A Nagyvarsányi Református Egyházközség, mint a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás vonatkozásában rendkívüli szabályokat határozott meg.
A miniszteri határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a nevelési év első napján kerül sor.

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

Online: Szándéknyilatkozatot kitöltve, kérjük az ovi.nagyvarsany@gmail.com email címre szkennelve vagy fotózva csatoltan megküldeni 2021. április 27-ig.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben is a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 172) előzetesen egyeztetett időpontban.
A beiratkozás időpontja:
2021. április 26. (hétfő) 8 és 16 óra között
2021. április 27. (kedd) 8 és 16 óra között
A beiratkozás helyszíne: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
(4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) Óvodavezetői iroda

A 2021/2022. nevelési év 2021.szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi okiratok, dokumentumok kötelezőek:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 gyermek születési anyakönyvi kivonata
 gyermek TAJ kártyája
 lelkészi ajánlás

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”. (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg külföldön teljesíti. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bek.)

A Nkt. 49.§ (2) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda felvételi körzete: Nagyvarsány község közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket.
Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda vezetője
 az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban értesíti,
 a kérelem elutasítására vonatkozó döntését, szintén írásban, határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 20.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat.

Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taracközi Gerzson részére kell címezni és a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegység-vezetőjéhez (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) kell eljuttatni.
A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Nagyvarsány, 2021. március 25.

A fenntartó képviseletében:

Szűcs Gyula s.k.
gondnok

Taracközi Gerzson s.k.
lelkipásztor