+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Közlemény

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2024/2025. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A Nagyvarsányi Református Egyházközség, mint a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2024/2025. nevelési évre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

A beiratkozás időpontja, előre egyeztetett időpont szerint:
2024. április 24. (szerda) 9 és 14 óra között

2024. április 25. (csütörtök) 9 és 14 óra között

FONTOS! A beiratkozást megelőzően kérjük 2024. április 17-ig visszahozni óvodánkba a kitöltött szándéknyilatkozatot, mivel a beiratkozáskor  elbeszélgetést tartunk, a várakozások elkerülése érdekében időpontot adunk.

A beiratkozás helyszíne: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda

(4812  Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.)  Általános iskola, tárgyaló

 

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi okiratok, dokumentumok kötelezőek:

A honlapunkon található Szándéknyilatkozat, melyet lehetőség szerint kitöltve hozhatnak magukkal, de a beiratkozás alkalmával is kitölthető.

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek TAJ kártyája
  • lelkészi ajánlás

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg külföldön teljesíti. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bek.)

A Nkt. 49.§ (3) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvoda felvételi körzete: Nagyvarsány község közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket.

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője

  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban értesíti,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését, szintén írásban, határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 20.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taracközi Gerzson részére kell címezni és a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegység-vezetőjéhez (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) kell eljuttatni.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Nagyvarsány, 2024. március 12.

A fenntartó képviseletében:

Szűcs Gyula s.k.
főgondnok

Taracközi Gerzson s.k.
lelkipásztor

A beiratkozást megelőzően kérjük 2024. április 17-ig visszahozni óvodánkba a kitöltött szándéknyilatkozatot, mivel a beiratkozáskor  elbeszélgetést tartunk, a várakozások elkerülése érdekében időpontot adunk.

Szándéknyilatkozat letöltése .doc vagy .pdf formátumban: