+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Félévi szülői értekezlet  2021/2022. tanév

 1. február 4. 1. osztály

 “Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,

            mert örökké tart szeretete.”

 

Kedves Szülők!

A Zsoltárok könyve 118. részének 1. versével köszöntelek Titeket a tanév második szülői értekezletén. A mi környezetünket is egyre inkább támadó koronavírus miatt most írásban tájékoztatunk Benneteket a tanév első félévének eredményeiről, eseményeiről.

Hálát adhatunk Istennek azért, hogy a súlyos betegségek elkerültek minket. Hálát adhatunk, hogy jelenléti oktatásban részesülhettek a gyermekek. Hálát adhatunk és megköszönjük, hogy olyan képességekkel áldotta meg az Úr gyermekeinket, hogy az első félévben valamennyien el tudták sajátítani a tőlük elvárható követelményeket.

Mi pedagógusok hálát adunk azért, hogy gyermeküket szerető, róluk gondoskodó, tanulásukra odafigyelő, velünk együttműködő SZÜLŐKKEL taníthatjuk, nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket.

 

 1. Az 1. osztályban tanító pedagógusok és az általuk tanított tantárgyak:

 

Szűcs Istvánné: osztályfőnök – Irodalom, Magyar nyelv, Vizuális kultúra

Szűcs Marianna: osztálytanító – Matematika, Testnevelés és néptánc,

Technika és tervezés

Czapné Szikora Tímea – Ének-zene

Dr. Kósa Leventéné – Hit- és erkölcstan

Fabu Bettina – Testnevelés és néptánc

Balogh Tibor – Áhítat

 

 1. Statisztikai adatok:
 • Az osztály létszáma 19 fő, 10 leány, 9 fiú; (9 fő 6 éves, 10 fő 7 éves)

Nagyvarsány: 9 fő (6 leány, 3 fiú)

Aranyosapáti: 2 fő:(1 fiú, 1 leány)

Gyüre: 2 fő (2 fiú)

Kisvarsány: 4 fő (3 fiú, 1 leány)

Vásárosnamény: 2 fő (2 leány)

 • minden tanuló naponta háromszor étkezik;
 • 3 tanuló él nagycsaládban;
 • 6 tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
 • 3 tanuló hátrányos helyzetű, 2 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű;
 • 4 tanuló tartós beteg;
 • minden tanuló református hitoktatásban részesül.
 • Tanulmányi statisztika

Eredmények

Bukottak száma: 0

Több tárgyból bukottak száma: 0

Kitűnő tanulók száma: 9

Legfeljebb 2 db négyese van: 13

Legalább 4,50 az átlaga: 17

3.00 alatti az átlaga: 0

Összátlag: 4.78

 

Jegy összesítő:

Összesítések:

Egy főre jutó hiányzás: 157,89

Legkevesebb hiányzása van: Czidor Hanna (0), Dévai Balázs (9), Kiss Lilla Anna (36)

Legtöbb hiányzása van: Szőke Alíz (471), Szalacsi Abigél (312) Farkas Dániel (288)

 

Tapasztalatok

Magatartás

 • Szeptemberben, az előkészítő időszakban az volt a feladatunk, hogy bevezessük a kisgyereket az iskolai életbe. Amint a statisztikai adatokban is láttuk, 5 település gyerekeit kellett egymással megismertetni, megszerettetni. Ez erőt próbáló időszak volt számunkra.
 • Több gyerek a kezdetekben is példásan viselkedett, amíg mások állandó közbeszólásaikkal, a „kivárás” képességének hiányával, forgolódással, a széken való helytelen üléssel, padtársakkal való beszélgetéssel sokszor zavarták a tanítási órák menetét.
 • Szünetekben és a szabadidős tevékenységek során gyakori volt a csúfolódás, kötekedés, a másik bosszantása; hamar mondtak és mondanak negatív véleményt más gyerekről.  Sokszor kellett őket csendesíteni, figyelmeztetni a helyes viselkedés szabályaira.
 • Arra törekszünk, hogy megbeszéljük, tisztázzuk ezeket a problémákat. Vannak gyerekek, akikre fokozottabban kell figyelnünk, többször kell őket fegyelmezni, megértetni velük, miért helytelen és veszélyes a viselkedésük.
 • Ezért kérlek Benneteket, hogy beszélgessetek ti is otthon gyermekeitekkel a velük történt dolgokról, és mielőtt véleményt mondanátok, járjatok utána, hogy valóban úgy történt-e minden!
 • A kezdeti nehézségek után elértük, hogy már öröm hozzájuk bemenni, órát tartani.

Jól lehet velük beszélgetni, sok jóindulatú gyerek van az osztályban. Ha összezördülés támad közöttük, egy kis segítséggel igyekeznek rendezni egymás között. Magatartásukkal, órai aktivitásukkal az osztályban tanító pedagógusok elégedettek.

 

Szorgalom

 • Ezen a téren nem panaszkodhatunk. A tanulás iránt való lelkesedés ugyan eltérő, de mindegyikükben ott van a tudásvágy, ami viszi őket előre nap, mint nap. Szeretnek tanulni. Feladatvégzés közben általában lelkesek, erősen motiváltak. Szívesen töprengenek, próbálgatnak, gondolkoznak. Élvezik, ha valamit megértenek, ha valamire önállóan rájönnek.
 • Kérlek Benneteket, hogy továbbra is segítsétek gyermekeiteket, gyakoroljatok velük, figyeljetek az iskolai munkáikra!

 

Magyar nyelv és irodalom

A betűtanulás előtti, hosszabb előkészítő időszakban az olvasási készséget és íráskészséget megalapozó részképességek fejlesztését végeztük. Rajzoltunk, színeztünk, gyakoroltuk a síkbeli és térbeli tájékozódást (alatta, fölötte, mellette, közötte), irányokat (jobb – bal). Ismerkedtünk a hangokkal, kerestük a helyüket a szavakban, szótagokra bontottunk.

Az új, 2020-as Nemzeti Alaptanterv változást hozott az írástanításban. Az írott nagybetűk tanítása átkerült a 2. osztályos tananyagba. Így első osztályban több idő jut az előkészítő időszakra, valamint az írott kisbetűk rögzítésére.

Az olvasás és írás tanulás nagyon csodálatos dolog, amit eltérő ütemben sajátítanak el a tanulók. Valaki még csak betűzi a szótagokat, többen már átlátják a szótagot és azonnal olvassák, vannak, akik szépen szótagolva mondatokat is olvasnak. Nagyon jó, ha hallják egymást olvasni, mert ebből is sokat tanulnak. Nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, mert második osztály végére a leglassabban haladók is beérik társaikat. Nem szabad összehasonlítani a tanulókat. Engedjük a saját tempójukban haladni őket. Dicsérni, biztatni kell a lassabban haladókat is.

 

Szűcs Marianna osztálytanító beszámolója

Kedves Szülők, szeretettel köszöntelek Titeket!

Az első félévben elért szép eredményekhez már gratuláltunk a gyerekeknek. Most nektek szeretném megköszönni odaadó munkátokat és az általam tanított tantárgyakkal kapcsolatosan tájékoztatni Benneteket. Fogadjatok szeretettel néhány jó tanácsot az előttünk álló félévre.

 • Matematikából az előkészítő időszakban megismerkedünk azokkal a kifejezésekkel, melyeket későbbi tanulmányaink során magabiztosan kell tudni alkalmazni a gyerekeknek (több, kevesebb, ugyanannyi, ugyanakkora, azonos, különböző…). Elmélyítettük az irányokról tanultakat. Ezt követően megismerkedünk a számokkal nullától ötig. Begyakoroltuk az 5-ös számkörben a számjegyek írását-olvasását, számolásokat-számlálásokat, páros-páratlan számok megkülönböztetését, számok helyének megjelölését a számegyenesen, számok sorba rendezését növekvő-csökkenő sorrendben. Majd a relációk után a számok bontása, összeadása, kivonása, hiányos műveletek megoldása következett. Egyszerű szöveges feladatokat, nyitott mondatokat oldottunk meg, és megtanultuk a sorszám fogalmát, alkalmazását. Ezt követően megismerkedtünk a számokkal hattól tízig. A 10-es számkörben hasonló típusú feladatokat oldottunk meg, mint az 5-ös számkörben. Bővítettünk ismereteinket a mérésekkel, mértünk hosszúságot, űrtartalmat.

Az elkövetkezőkben a 20-as számkörben sajátítjuk el a számok helyes írását-olvasását, megismerjük a számok helyi értékét, tízesátlépés nélküli műveletek végzése után megbirkózunk a tízesátlépéssel is. Mérünk majd tömeget és időt is. Év vége felé kitekintünk a 100-as számkörbe.

A matematika tantárggyal kapcsolatban kérlek benneteket, hogy továbbra is fordítsatok nagy hangsúlyt a rendszeres gyakorlásra. Nagyon sok új ismerettel találkoznak a gyerekek, amelyek elmélyítéséhez szükség van a rendszeresen végzett gyakorló feladatok megoldására.

A 20-as számkörben végzett műveletek alapját képezi, hogy biztosan, könnyedén tudjanak összeadásokat, kivonásokat és pótlásokat végezni a gyerekek a 10-es számkörben. Nagyon fontos, hogy hibátlanul menjen a számok két tagra bontása.

Ha bizonytalanságot tapasztaltok a műveletek végzése során, használjatok szemléltetésre apró tárgyakat, ceruzákat, korongokat, gombokat, hiszen nagyon nehéz a gyerekeknek elvonatkoztatni, és csak a számokkal dolgozni. A szemléltetés időigényes, de nagyon hasznos dolog és magabiztosságot ad a gyerekeknek. Több esetben tapasztalom, mintha szégyellnék az ujjaikat segítségül hívni és eldugják a kis kezüket a pad alá, miközben számolnak. Bátorítsátok őket az ujjaik használatára.

 • Technika és tervezés órákon megismerkedünk környezetünkkel, a képlékeny anyagokkal. Dolgozunk gyurmával, papírral, fonallal és textillel. Foglalkozunk ünnepeinkkel és a közlekedés rejtelmeiről is beszélgetünk.

A gyerekek többsége jó kézügyességgel rendelkezik, vannak azonban, akik bizonytalanul használják az ollót. Bátran adjátok a gyerekek kezébe, nyírjanak egyenes vonal és körív mentén is.

 • Testnevelés órákon időnk nagy részét a játék teszi ki kötetlen vagy irányított formában. Fontos szerepet kapnak a labdás ügyességi játékok, fogójátékok, bordásfal gyakorlatok, feladatok ugrókötéllel. Az órákon nagyon aktívak a gyerekek. Egyre ügyesebben és fegyelmezettebben öltöznek át a testnevelés órák előtt. Felszerelésüket is igyekeznek rendben tartani, igaz esetenként még előfordul, hogy elkallódik egy-egy ruhadarab.

Ugyan sok gyereknek van tépőzáras cipője, mégis szükséges megtanulni a cipőfűző megkötését. Kérlek, hogy gyakoroljátok a gyerekekkel, hiszen legtöbb esetben csak a sokadik alkalom után sikerül biztosan elsajátítani ezt a nehéz, összetett mozdulatsort.

Tapasztalataim szerint sajnos évről-évre „ügyetlenebbül” bánnak a labdával a kisiskolások. Ajánlom, hogy az otthoni szabad játékidőre biztosítsatok számukra egy-egy gumilabdát. Bíztassátok őket, hogy pattogtassák, gurítsák egy kézzel, két kézzel, lábbal. Dobják fel, kapják el. A lényeg, hogy labdázzanak, mozogjanak.

Öröm számomra minden óra, amelyet a gyerekek közelében tölthetek. Köszönöm a sok szeretetet, amit naponta kapok tőlük.

Végül fogadjatok egy idézetet, amit mindig szem előtt kell tartanunk, ha a tanulásról-tanításról van szó:

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.

Amit lát is, már inkább megjegyzi.

De amiben Ő maga és tevékenyen részt vesz,

az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

(Kodály Zoltán)

 

 1. Az első félév eseményei

 

SZEPTEMBER

2021.09.01. Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap

2021.09.15. Pótrendelés – tankönyvek2021.09.21. Szülői értekezlet

2021.09.25. Családi nap

2021.09.30. A Magyar Népmese Napja

 

OKTÓBER

2021.10.01. A zene világnapja

2021.10.06. Aradi vértanúk emléknapja

2021.10.22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Reformáció ünnepe – fogadalomtétel

Fogadalmat tett: Czidor Hanna, Dévai Balázs, Farkas Nóra,

Hanyu Márk, Kiss Lilla Anna, Szalacsi Abigél, Tölgyes Olivér

 

ŐSZI SZÜNET: 2021.10.23 – 2021.11.01.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.10. 22.

A szünet utáni első tanítási nap: 2021.10. 22.

 

NOVEMBER

2021.11.08-12. Egészség7

2021.11.26. Adventi időszak nyitó alkalma

2021.11.29. Adventi programok

 

 

DECEMBER

2021.12.11. Szombati munkanap

2021.12.21. Karácsonyi ünnepség

 

TÉLI SZÜNET: 2021.12.22 – 2022.01.02.

2021.12.21. A szünet előtti utolsó tanítási nap

2022.01.03. A szünet utáni első tanítási nap

 

JANUÁR

2022.01.21. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

2022.01.21. Az első félév vége

2022.01.28. A félévi bizonyítványok kiosztása

 

 

 1. Terveink a II. félévre

 

 • 02. 18. Farsang osztálykeretben
 • 03.11. Nemzeti ünnep – megemlékezés
 • 03.21-22. Tanulói adatlapok módosítása – 8. osztály
 • 03.22. A víz világnapja 9:45
 • 03.26. Szombati munkanap (március 14-ét dolgozzuk le)
 • 04.07. Húsvéti kreatív délután
 • 04.11. Magyar költészet napja 9:45 – Húsvéti asztal terítése
 • 04.13. Húsvéti Istentisztelet 9:00

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 • Tavaszi szünet: 2022. április 14- 19.

Tanítás nélküli munkanapok: 2022. április 20-21-22.

 • 05.9-13. Papírgyűjtés
 • 05.14. Családi nap
 • 06.03. Pünkösdi Istentisztelet, Nemzeti Összetartozás Napja
 • 06.10. DÖK nap
 • 06.14. Pályaorientációs nap
 • 06.15. Utolsó tanítási nap
 • 06.18. Ballagás 9 óra
 • 06.21. Tanévzáró 17 óra

 

 1. Egyéb
 • Kérek mindenkit, hogy folyamatosan kísérjétek figyelemmel a Mozanaplót, a tájékoztató füzetet, a gyerekek tanulmányi munkáját.
 • Minden vasárnap délelőtt 10 óra 30 perckor szeretettel várjuk a családokat a Református templomba istentiszteletre, a gyerekeket pedig az ezzel egy időben tartott gyermek istentiszteletre. Minden gyerek a saját lakóhelyén vegyen részt a vasárnapi gyermek istentiszteleten, amelyre vigyék magukkal a jelenlétet igazoló kis lapocskát!
 • A tanévben tartandó programokról, eseményekről, szünetekről időben írok tájékoztatást a csoportban.
 • Amennyiben személyes megbeszélés szükséges, telefonon elérhető vagyok: 06/ 30 5789932 telefonszámon, vagy a csütörtöki fogadóórán 9-9:45- ig.

 

Az alábbi igével kívánok a második félévre jó egészséget, szeretetet, figyelmet egymás iránt és jó munkát minden család számára.

 

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”  (Ézsaiás 41:10)

Köszönöm a figyelmet!

 

Nagyvarsány, 2022. 02. 04.

Szűcs Istvánné
osztályfőnök