+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján „Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ értelmében „A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.”

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2024/2025. tanévre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

 

A beiratkozást megelőzően online vagy személyesen adhatja le adatait.

 • Online KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén A beiratkozás napját megelőzően lehetőség van az alábbi felületen az adatok előzetes, online beküldésére

  KRÉTA BEIRATKOZÁS FELÜLETE IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

  Az adatok online módon történő beküldési határideje:
  2024. április 19. (péntek) 18:00

 

 • Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 170) előzetesen egyeztetett időpontban.

Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (titkárság) 4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.

 

A beiratkozás ideje, a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 22/2022.(IIV.29.) BM rendelet 8. §. alapján:

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 16 óra között

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

 

Beiratkozás helye: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (titkárság)

4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

Honlapunkon találhatók a „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról” és a  „Kérelem” elnevezésű nyomtatványok, melyeket lehetőség szerint kitöltve hozhatnak magukkal, de  a beiratkozás alkalmával is kitölthetők.

 • a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímet igazoló dokumentumot
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gyermek oktatási azonosító számát
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • lelkészi ajánlást (amennyiben a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodában még nem adta le)
 • kitöltött, aláírt „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról”
 • kitöltött, aláírt „Adatlap”

A tanulói jogviszonyról szóló intézményvezetői döntést a szülő a beiratkozást követő 21 napon belül kapja meg.

Az intézményvezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taracközi Gerzson részére kell címezni és a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjéhez (4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) kell eljuttatni.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Nagyvarsány, 2024. március 25.

Szilágyiné Topolánszky Tünde
s.k.
Főigazgató

A honlapunkon található nyilatkozat és kérelem, melyet lehetőség szerint kitöltve hozhatnak magukkal, de a beiratkozás alkalmával is kitölthető.

Kérelem letöltése .doc vagy .pdf formátumban:

Nyilatkozat letöltése .doc vagy .pdf formátumban: