+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján „Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ értelmében „A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.”

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2023/2024. tanévre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

 

Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 170) előzetesen egyeztetett időpontban. 

A beiratkozás ideje, a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022.(IIV.29.) BM rendelet 8. §. alapján:

2023. április 20. (csütörtök) 8 és 16 óra között

2023. április 21. (péntek) 8 és 16 óra között

 

Beiratkozás helye: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (titkárság)

                               4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

Honlapunkon találhatók a „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról” és a  „Kérelem” elnevezésű nyomtatványok, melyeket lehetőség szerint kitöltve hozhatnak magukkal, de  a beiratkozás alkalmával is kitölthetők.

  • a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímet igazoló dokumentumot
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a diákigazolvány igényléséhez szükséges nyomtatvány (Kormányablak, NEK adatlap)
  • a gyermek oktatási azonosító számát
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • lelkészi ajánlást (amennyiben a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodában még nem adta le)
  • kitöltött, aláírt „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról”
  • kitöltött, aláírt „Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről”
  • kitöltött, aláírt „Adatlap”

A tanulói jogviszonyról szóló intézményvezetői döntést a szülő a beiratkozást követő 21 napon belül kapja meg.

Az intézményvezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taracközi Gerzson részére kell címezni és a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjéhez (4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) kell eljuttatni.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Nagyvarsány, 2023. március 17.

Czapné Szikora Tímea
s.k.
intézményvezető-helyettes

A honlapunkon található nyilatkozat és kérelem, melyet lehetőség szerint kitöltve hozhatnak magukkal, de a beiratkozás alkalmával is kitölthető.

Kérelem letöltése .doc vagy .pdf formátumban:

Nyilatkozat letöltése .doc vagy .pdf formátumban: