+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

 Beiratkozás / Általános Iskola

 Oldal tartalma:

  •   Online beiratkozás, letölthető kérelemmel
  •   Beiratkozás személyes megjelenés esetén
  •   Részletes tájékoztató a beiratkozásról

Online beiratkozás

Szándéknyilatkozatot kitöltve, kérjük az isk.nagyvarsany@gmail.com email címre
szkennelve vagy fotózva csatoltan megküldeni 2021. április 16-ig.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a tanítási év első napján kerül sor.

Kérelem letöltése .doc vagy .pdf formátumban:

Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 170) előzetesen egyeztetett időpontban.

A beiratkozás ideje, a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet 7. §. alapján:
2021. április 15. (csütörtök) 8 és 16 óra között
2021. április 16. (péntek) 8 és 16 óra között

Beiratkozás helye: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (titkárság)
4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.

A beiratkozáskor be kell mutatni:
 a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímet igazoló dokumentumot
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt
 a diákigazolvány igényléséhez szükséges nyomtatvány (Okmányiroda)
 a gyermek oktatási azonosító számát
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek TAJ kártyáját
 lelkészi ajánlást (amennyiben a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodában még nem adta le)
 kitöltött, aláírt „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról”
 kitöltött, aláírt „Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről”
 kitöltött, aláírt „Adatlap”

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében „A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.” A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás vonatkozásában rendkívüli szabályokat határozott meg.
A miniszteri határozat értelmében az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2021/2022. tanévre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

Online: Szándéknyilatkozatot kitöltve, kérjük az isk.nagyvarsany@gmail.com email címre szkennelve vagy fotózva csatoltan megküldeni 2021. április 16-ig.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a tanítási év első napján kerül sor.

Személyes megjelenéssel: telefonon (45/ 480 170) előzetesen egyeztetett időpontban.
A beiratkozás ideje, a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet 7.
§. alapján:
2021. április 15. (csütörtök) 8 és 16 óra között
2021. április 16. (péntek) 8 és 16 óra között

Beiratkozás helye: Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda (titkárság)
4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.

A beiratkozáskor be kell mutatni:
 a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímet igazoló dokumentumot
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 a diákigazolvány igényléséhez szükséges nyomtatvány (Okmányiroda)
 a gyermek oktatási azonosító számát
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek TAJ kártyáját
 lelkészi ajánlást (amennyiben a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodában még nem adta le)
 kitöltött, aláírt „Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról”
 kitöltött, aláírt „Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről”
 kitöltött, aláírt „Adatlap”

A tanulói jogviszonyról szóló intézményvezetői döntést a szülő a beiratkozást követő 21 napon belül kapja meg.

Az intézményvezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taraczközi Gerzson részére kell címezni és a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegység- vezetőjéhez (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) kell eljuttatni.
A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Nagyvarsány, 2021. március 25.

Szilágyiné Topolánszky Tünde
s.k.
intézményvezető